De vraag om per­son­eel van de huis­art­sen­prak­tijk voor bloedaf­name te trainen, neemt toe.
Wij onder­s­te­unen het trainen van medew­erk­ers uit de huis­art­sen­prak­tijk. Het sluit aan bij onze visie dat kwal­i­tatief hoog­waardi­ge diag­nos­tis­che zorg voor iedereen, bin­nen hand­bereik moet zijn. De afname in de huis­art­sen­prak­tijk onder­s­te­unen wij met ons eigen per­son­eel of door het trainen van per­son­eel van de prak­tijk zelf. Dit laat­ste heeft als voordeel dat de prak­tijk zeer flex­i­bel is in het aan­bieden van afnamem­ogelijkhe­den. Omdat de kwaliteit van de afname de kwaliteit van de uit­slag bepaalt, vin­den wij het zeer belan­grijk om u te wijzen op het belang van train­ing voor uw medew­erk­ers.

Onze vena­punc­tie train­ing is de afgelopen tijd verder gepro­fes­sion­aliseerd en geheel op de RHMDC werk­wi­jze gebaseerd. Het resul­taat is een nieuwe online train­ing waarin de basisken­nis van de vena­punc­tie cen­traal staat.
Deze online train­ing wordt ver­zorgd door een klin­isch chemi­cus van het RHMDC en afges­loten met een toets. Als u voor de toets slaagt, ont­vangt u een bewi­js van deel­name. De train­ing wordt u kosteloos aange­bo­den en duurt ongeveer 30  minuten.
Ook is het mogelijk om op locatie een prak­tijkgerichte train­ing te geven aan uw assistente(s).
Deze aan­vul­lende train­ing kan hou­vast bieden voor assis­tentes die graag iets meer onder­s­te­un­ing wensen alvorens verzek­erd genoeg te zijn om zelf te kun­nen prikken. Deze train­ing wordt ver­zorgd door een extern train­ings­bu­reau. De kosten voor deze train­ing wor­den aan u gefac­tureerd.

Wilt u advies welke mogelijkhe­den het beste aansluiten op uw sit­u­atie (en het niveau van uw medew­erk­ers)? Neem dan con­tact met ons op via uw regio­coör­di­na­tor of via regiosupport@reinier-mdc.nl of klik hier voor meer infor­matie.