Cal­pro­tec­tine is een eiwit dat aan­wezig is in het cyto­plas­ma van de witte bloed­cellen. Bij een ontstek­ing in de darm migr­eren witte bloed­cellen naar deze plekken en komt het cal­pro­tec­tine vrij in de fae­ces. De hoogte van de cal­pro­tec­tine con­cen­tratie komt goed overeen met de mate van ontstek­ing in de dar­men. In dit kad­er kan de bepal­ing bij­dra­gen om te dif­fer­en­tiëren tussen een inflam­ma­toire dar­mziek­te en het prikkel­bare darm­syn­d­room.

Halver­wege 2020 is het RHMDC overge­gaan op een volledig geau­toma­tiseerde bepal­ing van cal­pro­tec­tine in fae­ces. Het mon­ster mate­ri­aal wordt dagelijks opgew­erkt en de cal­pro­tectines elke werkdag bepaald. In het geval dat de con­sis­ten­tie (te hard, te waterig) van de fae­ces geen goede bepal­ing toe­laat of van invloed is op de uit­slag (macro­scopisch bloed) dan wordt dit als com­men­taartekst meegeleverd. De nieuwe werk­wi­jze lev­ert betrouw­bare uit­sla­gen met een snellere door­loop­ti­jd op. Uw patiën­ten kun­nen tijdig en ade­quaat wor­den doorver­wezen of gerust­gesteld.